ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଜିପର୍ |

 • Colorful Resin Fashion Zipper Teeth With and Tape for Clothing

  ରଙ୍ଗୀନ ରଜନୀ ଫ୍ୟାଶନ୍ ଜିପର୍ ଦାନ୍ତ ସହିତ ଏବଂ ପୋଷାକ ପାଇଁ ଟେପ୍ |

  ସାମଗ୍ରୀ: ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ |
  ଦାନ୍ତ: ତେଲରେ ଆବୃତ ମକା ଦାନ୍ତ |
  ଜିପର୍ ପ୍ରକାର: କ୍ଲୋଜ-ଏଣ୍ଡ୍, ଓପନ୍-ଏଣ୍ଡ୍ ଏବଂ ଦୁଇ-ମାର୍ଗ ଓପନ୍-ଏଣ୍ଡ୍ କରାଯାଇପାରିବ |
  ବ୍ୟବହାର: ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇପାରେ, ସାଧାରଣତ autumn ଶରତ, ଶୀତକାଳୀନ ପୋଷାକ ଲାପେଲ ଜିପର୍ ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ, ପିଲାମାନଙ୍କ ପୋଷାକ ମଧ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧ |
  ବ୍ରାଣ୍ଡ ନାମ: G&E
  ଦାନ୍ତର ରଙ୍ଗ: କଷ୍ଟମାଇଜ୍ ହୋଇପାରିବ |
  ଜିପର୍ ଟେପ୍ ର ରଙ୍ଗ: ରଙ୍ଗ କାର୍ଡ ଏବଂ ରଙ୍ଗ ନମୁନା ଅନୁଯାୟୀ କଷ୍ଟମାଇଜ୍ ହୋଇପାରିବ |
  ପୁଲର୍: କଷ୍ଟମାଇଜ୍ |
  ଆକାର: କଷ୍ଟମାଇଜ୍ ହୋଇପାରିବ |
  ଲୋଗୋ: ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଡିଜାଇନ୍ ଅନୁଯାୟୀ କଷ୍ଟମାଇଜ୍ ହୋଇଛି |
  ନମୁନା: ମାଗଣା (ମାଲ ପରିବହନ)

 • Colorful Resin Fashion Zipper Teeth With and Tape for Clothing

  ରଙ୍ଗୀନ ରଜନୀ ଫ୍ୟାଶନ୍ ଜିପର୍ ଦାନ୍ତ ସହିତ ଏବଂ ପୋଷାକ ପାଇଁ ଟେପ୍ |

  ସାମଗ୍ରୀ: ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ |
  ଦାନ୍ତ: ସାଧାରଣ ଦାନ୍ତ |
  ଜିପର୍ ପ୍ରକାର: କ୍ଲୋଜ-ଏଣ୍ଡ୍, ଓପନ୍-ଏଣ୍ଡ୍ ଏବଂ ଦୁଇ-ମାର୍ଗ ଓପନ୍-ଏଣ୍ଡ୍ କରାଯାଇପାରିବ |
  ବ୍ୟବହାର: ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇପାରେ, ସାଧାରଣତ autumn ଶରତ, ଶୀତଦିନିଆ ପୋଷାକ ଲାପେଲ ଜିପର୍, ପିଲାମାନଙ୍କ ପୋଷାକ ମଧ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧ |
  ବ୍ରାଣ୍ଡ ନାମ: G&E
  ଦାନ୍ତର ରଙ୍ଗ: କଷ୍ଟମାଇଜ୍ ହୋଇପାରିବ |
  ଜିପର୍ ଟେପ୍ ର ରଙ୍ଗ: ରଙ୍ଗ କାର୍ଡ ଏବଂ ରଙ୍ଗ ନମୁନା ଅନୁଯାୟୀ କଷ୍ଟମାଇଜ୍ ହୋଇପାରିବ |
  ପୁଲର୍: କଷ୍ଟମାଇଜ୍ |
  ଆକାର: କଷ୍ଟମାଇଜ୍
  ଲୋଗୋ: ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଡିଜାଇନ୍ ଅନୁଯାୟୀ କଷ୍ଟମାଇଜ୍ ହୋଇଛି |
  ନମୁନା: ମାଗଣା (ମାଲ ପରିବହନ)