ନାଇଲନ୍ ଏବଂ ଅଦୃଶ୍ୟ ଜିପର୍ |

 • Factory Sale Invisible Zipper with Lace Tape and Cotton Tape

  ଲେସ୍ ଟେପ୍ ଏବଂ କଟନ୍ ଟେପ୍ ସହିତ କାରଖାନା ବିକ୍ରୟ ଅଦୃଶ୍ୟ ଜିପର୍ |

  ସାମଗ୍ରୀ: ନାଇଲନ୍ |
  ଦାନ୍ତ: ଅଦୃଶ୍ୟ ଜିପର୍, ଯାହାକୁ ଲୁକ୍କାୟିତ ଜିପର୍ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ |
  ଜିପର୍ ପ୍ରକାର: ବନ୍ଦ-ଶେଷ |
  ବ୍ୟବହାର: ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ସାଧାରଣତ dress ପୋଷାକ, ଜୋତା, ଶଯ୍ୟା, ବ୍ୟାଗ, ତମ୍ବୁରେ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି |
  ବ୍ରାଣ୍ଡ ନାମ: G&E
  ଦାନ୍ତର ରଙ୍ଗ: କଷ୍ଟମାଇଜ୍ ହୋଇପାରିବ |
  ଜିପର୍ ଟେପ୍ ର ରଙ୍ଗ: ରଙ୍ଗ କାର୍ଡ ଏବଂ ରଙ୍ଗ ନମୁନା ଅନୁଯାୟୀ କଷ୍ଟମାଇଜ୍ ହୋଇପାରିବ |
  ପୁଲର୍: କଷ୍ଟମାଇଜ୍ |
  ଆକାର: କଷ୍ଟମାଇଜ୍
  ଲୋଗୋ: ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଡିଜାଇନ୍ ଅନୁଯାୟୀ କଷ୍ଟମାଇଜ୍ ହୋଇଛି |
  ନମୁନା: ମାଗଣା (ମାଲ ପରିବହନ)

 • Factory Wholesale Long Chain Nylon Zipper in Rolls and Piece

  ରୋଲ୍ସ ଏବଂ ପିସରେ କାରଖାନା ହୋଲସେଲ ଲଙ୍ଗ ଚେନ୍ ନାଇଲନ୍ ଜିପର୍ |

  ସାମଗ୍ରୀ: ନାଇଲନ୍ |
  ଦାନ୍ତ: ସାଧାରଣ ନାଇଲନ୍ ଜିପର୍ |
  ଜିପର୍ ପ୍ରକାର: କ୍ଲୋଜ-ଏଣ୍ଡ୍, ଓପନ୍-ଏଣ୍ଡ୍ ଏବଂ ଦୁଇ-ମାର୍ଗ ଓପନ୍-ଏଣ୍ଡ୍ କରାଯାଇପାରିବ |
  ବ୍ୟବହାର: ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ସାଧାରଣତ sports କ୍ରୀଡା ପୋଷାକ, ଜୋତା, ଶଯ୍ୟା, ବ୍ୟାଗ, ତମ୍ବୁରେ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି |
  ବ୍ରାଣ୍ଡ ନାମ: G&E
  ଦାନ୍ତର ରଙ୍ଗ: କଷ୍ଟମାଇଜ୍ ହୋଇପାରିବ |
  ଜିପର୍ ଟେପ୍ ର ରଙ୍ଗ: ରଙ୍ଗ କାର୍ଡ ଏବଂ ରଙ୍ଗ ନମୁନା ଅନୁଯାୟୀ କଷ୍ଟମାଇଜ୍ ହୋଇପାରିବ |
  ପୁଲର୍: କଷ୍ଟମାଇଜ୍ |
  ଆକାର: କଷ୍ଟମାଇଜ୍
  ଲୋଗୋ: ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଡିଜାଇନ୍ ଅନୁଯାୟୀ କଷ୍ଟମାଇଜ୍ ହୋଇଛି |
  ନମୁନା: ମାଗଣା (ମାଲ ପରିବହନ)